Văn phòng Nghỉ phép Gia đình Có trả lương hiện chỉ cung cấp các dịch vụ trực tiếp theo cuộc hẹn. Bộ phận Thuế và Phúc lợi sẽ tổ chức các cuộc hẹn này trong Trung tâm Việc làm Hoa Kỳ (AJC) tại Trụ sở DOES. Nếu bạn cần hỗ trợ về thông tin về chương trình hoặc các câu hỏi chung, chẳng hạn như: đăng ký SEI, truy vấn tài khoản, nộp đơn yêu cầu quyền lợi mới hoặc hỗ trợ với yêu cầu hiện có, Nhấn vào đây để sắp xếp một cuộc hẹn. Các cuộc hẹn mới sẽ có sẵn vào thứ Sáu hàng tuần lúc 10 giờ sáng