Biểu mẫu PFL30 | Phiên bản tiếng Trung-Quan thoại

cộng tác viên

Biểu tượng
Biểu mẫu PFL30 | Phiên bản tiếng Trung-Quan thoại

Mẫu PFL30 | Phiên bản tiếng việt

cộng tác viên

Biểu tượng
Mẫu PFL30 | Phiên bản tiếng việt

Mẫu PFL30 | Phiên bản tiếng Tây Ban Nha

cộng tác viên

Biểu tượng
Mẫu PFL30 | Phiên bản tiếng Tây Ban Nha

Mẫu đăng ký và đăng ký cá nhân tự làm chủ | Phiên bản tiếng Tây Ban Nha

cộng tác viên

Biểu tượng
Mẫu đăng ký và đăng ký cá nhân tự làm chủ | Phiên bản tiếng Tây Ban Nha

Trường hợp ngoại lệ yêu cầu thư xin việc

cộng tác viên

Biểu tượng
Trường hợp ngoại lệ yêu cầu thư xin việc

Mẫu bảng tính ngoại lệ của nhân viên

cộng tác viên

Biểu tượng
Mẫu bảng tính ngoại lệ của nhân viên

Mẫu đăng ký và đăng ký cá nhân tự làm chủ

cộng tác viên

Biểu tượng
Mẫu đăng ký và đăng ký cá nhân tự làm chủ