Thông báo nghỉ việc có lương cho nhân viên và người sử dụng lao động

jsmith@collaborativecommunications.com

Biểu tượng
Thông báo nghỉ việc có lương cho nhân viên và người sử dụng lao động

Mẫu chứng nhận y tế (PFL-MMC)

Nhóm kỹ thuật số hợp tác

Biểu tượng
Mẫu chứng nhận y tế (PFL-MMC)

Mẫu chứng nhận y tế gia đình (PFL-FMC)

Nhóm kỹ thuật số hợp tác

Biểu tượng
Mẫu chứng nhận y tế gia đình (PFL-FMC)

Giấy ủy quyền (PFL-POA)

Nhóm kỹ thuật số hợp tác

Biểu tượng
Giấy ủy quyền (PFL-POA)

Mẫu yêu cầu nghỉ phép không liên tục (bán thời gian) (PFL-IL)

Nhóm kỹ thuật số hợp tác

Biểu tượng
Mẫu yêu cầu nghỉ phép không liên tục (bán thời gian) (PFL-IL)

Chứng nhận mối quan hệ gia đình (PFL-FR)

Nhóm kỹ thuật số hợp tác

Biểu tượng
Chứng nhận mối quan hệ gia đình (PFL-FR)

Chứng nhận hoàn cảnh xuất sắc (PFL-EX)

Nhóm kỹ thuật số hợp tác

Biểu tượng
Chứng nhận hoàn cảnh xuất sắc (PFL-EX)

Mẫu đơn xin nghỉ phép gia đình PFL-3

Nhóm kỹ thuật số hợp tác

Biểu tượng
Mẫu đơn xin nghỉ phép gia đình PFL-3

Mẫu nghỉ phép của cha mẹ PFL-2

Nhóm kỹ thuật số hợp tác

Biểu tượng
Mẫu nghỉ phép của cha mẹ PFL-2

Mẫu yêu cầu chung PFL-1

Nhóm kỹ thuật số hợp tác

Biểu tượng
Mẫu yêu cầu chung PFL-1
  • Trang 1 của 2
  • 1
  • 2