Cơ hội

Tham gia Văn phòng DC nghỉ phép gia đình có lương

Văn phòng nghỉ phép gia đình có lương (OPFL) của DC tại Sở dịch vụ việc làm DC (DOES) đang làm việc với chủ lao động và cư dân để hỗ trợ thực hiện Nghỉ phép gia đình có trả tiền và để đảm bảo cộng đồng của chúng tôi là một phần có ý nghĩa của quy trình. Chúng tôi là:

  • Tham gia với cộng đồng người sử dụng lao động và người lao động
  • Phát triển cơ sở hạ tầng để quản lý lợi ích cho người sử dụng lao động và người lao động
  • Học hỏi từ các tiểu bang khác có chương trình Nghỉ phép gia đình có trả tiền
  • Quản lý quy tắc và đầu vào công cộng

Văn phòng nghỉ phép gia đình có lương đang làm việc để thiết kế và thực hiện một chương trình đáp ứng nhu cầu của trẻ em, gia đình, những người cần chăm sóc, người chăm sóc, người sử dụng lao động và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

 

Nó có thể thay đổi cuộc sống nếu bạn có một thời điểm khẩn cấp.
-DC cư trú