Máy tính lợi ích

Tính toán lợi ích hàng tuần của bạn

Nếu bạn hội đủ điều kiện để được Nghỉ phép Gia đình Có lương ở Quận Columbia, bạn có thể nhận được số tiền trợ cấp hàng tuần dựa trên tiền lương hàng tuần của bạn.

Số tiền trợ cấp hàng tuần tối đa hiện tại là $ 1,118.

Việc tính toán sẽ dựa trên mức lương tối thiểu là $ 17.00 một giờ.

Máy tính dưới đây sẽ cung cấp cho bạn ước tính về số tiền trợ cấp hàng tuần của bạn.

Nhập mức lương trung bình hàng tuần của bạn (Tổng tiền lương, trước thuế)

Lợi ích hàng tuần ước tính: $0.00

LƯU Ý: Máy tính trợ cấp này chỉ cung cấp ước tính về số tiền trợ cấp hàng tuần của bạn và không đảm bảo việc thanh toán trợ cấp nghỉ phép có lương. Tính đủ điều kiện được xác định sau khi yêu cầu của bạn đã được xử lý và chấp thuận.