Trước khi bạn áp dụng

Chương trình Nghỉ phép Gia đình Có trả lương của Quận Columbia cung cấp cho nhân viên các quyền lợi khi họ nghỉ việc để gắn bó với một đứa con mới, chăm sóc thai kỳ, chăm sóc một thành viên trong gia đình hoặc chăm sóc tình trạng sức khỏe nghiêm trọng của chính họ.

Để biết thông tin quan trọng về chương trình Nghỉ phép Gia đình Có trả lương và đăng ký quyền lợi, bấm vào đây để tải xuống Sổ tay Nhân viên của chúng tôi.