fbpx
아이콘
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN Y TẾ ĐỂ ĐƯỢC NGHỈ PHÉP THAI KỲ (PFL-MMC)
아이콘
YÊU CẦU ĐIỀU TRẦN TẠI VĂN PHÒNG TRƯỜNG HỢP NGHỈ PHÉP CHĂM SÓC GIA ĐÌNH ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG
아이콘
MẪU ĐƠN KHIẾU NẠI VỀ VIỆC NGHỈ PHÉP CHĂM SÓC GIA ĐÌNH ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG
아이콘
Formulario_Instrucciones de Apelación
아이콘
Formulario de Solicitud de Audiencia
아이콘
FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN MÉDICA QUE JUSTIFICA LA LICENCIA PRENATAL(PFL-PMC)
아이콘
산전 휴가 의료 증명서 양식(PFL-PMC) | 한국인
아이콘
유급 가족휴가 이의신청서
아이콘
유급 가족휴가 담당실의 고민 요청의 건
아이콘
포뮬러 PFL-POA