fbpx
Icône
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN Y TẾ ĐỂ ĐƯỢC NGHỈ PHÉP THAI KỲ (PFL-MMC)
Icône
YÊU CẦU ĐIỀU TRẦN TẠI VĂN PHÒNG TRƯỜNG HỢP NGHỈ PHÉP CHĂM SÓC GIA ĐÌNH ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG
Icône
MẪU ĐƠN KHIẾU NẠI VỀ VIỆC NGHỈ PHÉP CHĂM SÓC GIA ĐÌNH ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG
Icône
Formulario_Instrucciones de Apelación
Icône
Formule de sollicitation d'audience
Icône
FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN MÉDICA QUE JUSTIFICA LA LICENCIA PRENATAL (PFL-PMC)
Icône
Formulaire de certification médicale de congé prénatal (PFL-PMC) | coréen
Icône
유급 가족휴가 이의신청서
Icône
유급 가족휴가 담당실의 심리 요청의 건
Icône
Formulaire PFL-POA