fbpx
Icon
GIẤY ỦY QUYỀN CÓ GIỚI HẠN CỦA PHÒNG THUẾ
Icon
PFL-HƯỚNG DẪN VỀ KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH
Icon
PFL30S_Báo cáo Đóng góp Hàng quý và Tổng Thu nhập của SEI
Icon
PFL30H_BÁO CÁO THUẾ HÀNG NĂM CỦA CHỦ LAO ĐỘNG
Icon
PFL30_BÁO CÁO THUẾ HÀNG QUÝ CỦA CHỦ LAO ĐỘNG
Icon
Hướng dẫn Thanh toán Thuế Nghỉ phép Chăm sóc Gia đình Được Hưởng lương Dành cho Chủ lao động được Bảo hiểm
Icon
Hướng dẫn Thanh toán Thuế Nghỉ phép Chăm sóc Gia đình Được Hưởng lương Các Cá nhân Tự Kinh doanh (SEI)
Icon
PFL Tax Payment Instructions for Small Employer Non ESSP | Vietnamese
Icon
DIVISIÓN DE IMPUESTOS DE PODER NOTARIAL LIMITADO
Icon
Instrucciones de Apelación Administrativa de Impuestos de PFL